Regulamin Face to Face With the World

Regulamin Face to Face With the World

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Projekt „Face to Face ze światem” jest autorskim projektem edukacyjno – humanitarnym.

Projekt skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Polsce,  które nie boją się nawiązywać kontaktów, prowadzić lekcji on-line ze  szkołami i instytucjami społecznymi z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Projekt jest zgodny z podstawa programową. Klasa z koordynatorem szkolnym wspólnie wybiera instytucję, szkołę – z którą chcą nawiązać  przyjaźń. Po prywatnym zapoznaniu koordynatora szkoły polskiej i koordynatora wybranej przez szkołę instytucji – rozpoczynają się lekcje on –line dla dzieci, rozmowy ustala i dostosowuje do programu nauczania nauczyciel. Rozmowy przeprowadzane są w języku angielskim lub francuskim /zależnie od wybranego państwa/.

II. Cele projektu

§ 2
Celem Projektu Edukacyjnego jest:
a) Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.
b) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.
c) Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka nauka języka obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu. Chęć niesienia pomocy innym.

III. Uczestnicy projektu

§ 3
Projekt jest  skierowany do placówek edukacyjnych w Polsce: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie mogą również uczestniczyć inne instytucje i placówki, które prowadzą działalność edukacyjną, jak i osoby prywatne. Zaproszenia do uczestnictwa w projekcie wysyłane są drogą mailową, wraz z formularzem zgłoszeniowym.

IV Realizacja projektu

§ 4
a) Wybranie  instytucji z Azji, Afryki lub Bliskiego Wschodu – z listy przekazanej  drogą mailową przez organizatora projektu. Przeprowadzenie min. 12 rozmów on-line, z dziećmi, ich nauczycielami, założycielami instytucji.
b) Bezpośrednie wsparcie dzieci potrzebujących pomocy – koordynator  instytucji polskiej umawia się indywidualnie z koordynatorem instytucji z Azji, Aryki, Bliskiego Wschodu na formę, rodzaj wsparcia i współpracy.
c) Współpraca może być zawarta bezterminowo, koordynatorzy decydują samodzielnie.

V. Zasady uczestnictwa

§ 5
Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
a) Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu projektu.
b) Wyznaczenie nauczyciela, który zobowiąże się do koordynowania projektu z ramienia szkoły.
c) Zgłoszenie szkoły jako uczestnika projektu poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę lub osoby upoważnione przez szkołę formularza zgłoszeniowego i odesłanie jego skanu drogą mailową na adres: [email protected]

VI. Zobowiązania International Educational and Humanitarian Organization

§ 6
a) Po zakończonym projekcie wszystkim szkołom, które zrealizują projekt zostanie przesłany droga pocztową „Międzynarodowy Certyfikat  Humanitarno –Edukacyjny - Szkoła zmieniająca świat” zaświadczenie dla  Koordynatora akcji i certyfikat instytucji, z którą zostanie nawiązana przyjaźń /drogą mailową/
b) warunki otrzymania certyfikatu  międzynarodowego: formularz zgłoszeniowy, przeprowadzenie minimum 12 lekcji on-line, przesłanie sprawozdania, fotogalerii z zajęć, przekazanie pomocy instytucji, którą szkoła obejmie opieką.

VII. Termin realizacji projektu

§ 7
Projekt realizowany bezterminowo.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 8
a) Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na adres: [email protected]
b) Informacje uzyskane od uczestników projektu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do  celów informacyjnych na zasadach określonych zgodnie z ustawą RODO (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018  poz. 1000)  
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do  opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach  projektu, jak również wywiadów z nimi i treści akcji przeprowadzanych na  terenie szkoły na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie, w  telewizji oraz innych publikacjach za zgodą szkoły, rodziców i opiekunów.
d) Organizator projektu:
Dyrektor Autorskiego, Międzynarodowego projektu Edukacyjno – Humanitarnego: Face to Face ze światem.
Anna Hora Lis Tel. 506987053

Zgłoszenie się do projektu i zarejestrowanie szkoły jako uczestnika akcji oznacza zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego  warunków
Każda zgłoszona placówka oświatowa otrzymuje drogą mailową:
- szczegółowy opis projektu
- informacje szczegółowe o instytucjach humanitarnych i społecznych oczekujących wsparcia
- umowy organizatora z instytucjami współpracującymi / Azja, Afryka, Bliski Wschód/ certyfikaty, patronaty.


Strona główna | Regulamin | Facebook | Zbiórka funduszy


Strona powstała w ramach Patronatu Honorowego Alternatywy, którym został objęty projekt Face to Face With the World.

Alternatywa jest elektroniczną publikacją Media Scope Group.