Regulamin

Należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu Alternatywa ("Regulamin"). Rozpoczęcie korzystania z treści umieszczonych w serwisie oznacza zgodę użytkownika na warunki, które zostały zawarte w niniejszym Regulaminie. Media Scope Group OÜ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie korzystania z serwisu ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym terminie.

W niektórych przypadkach zarówno niniejszy Regulamin korzystania z serwisu, jak i osobne Zasady świadczenia usług lub wytyczne określające dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do serwisu lub usługi oferowanej za pośrednictwem serwisu. W sytuacji, w której występowałby jakikolwiek konflikt pomiędzy Regulaminem korzystania z serwisu a osobnymi Zasadami świadczenia usług lub wytycznymi określającymi dodatkowe Zasady, osobne Zasady świadczenia usługi będą nadrzędne, chyba że Zasady te wyraźnie stanowią inaczej.

Warunki ogólne

Zgoda użytkownika na warunki zawarte w Regulaminie

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na warunki w nim podane, jak również zaświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z serwisu.

Prawo własności intelektualnej

Serwis Alternatywa zawiera znaki towarowe, usługowe, treści chronione na podstawie prawa autorskiego, umów międzynarodowych oraz innych przepisów prawa własności intelektualnej. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym oraz pozostałymi regulacjami, treści zamieszczone w niniejszym serwisie są chronione na podstawie przepisów dotyczących utworu zbiorowego.

Wszystkie treści umieszczone na portalu podlegają ochronie na podstawie prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów prawa, Regulaminu oraz zmian, które ma prawo wprowadzić Media Scope Group OÜ.

Użytkownik zobowiązuje się chronić prawo własności intelektualnej Redakcji serwisu i Media Scope Group OÜ oraz niezwłocznie powiadamiać Redakcję serwisu o jakimkolwiek naruszeniu warunków znajdujących się w niniejszym Regulaminie.

Media Scope Group OÜ zastrzega sobie wyłączne prawo do niniejszego serwisu.

Licencja

Media Scope Group OÜ udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niekomercyjnej, odwołalnej i nieprzenoszalnej licencji na używanie, przeglądanie i odtwarzanie treści umieszczonych w serwisie. Niniejsza licencja zachowuje pełną zgodność z Regulaminem korzystania z serwisu. Wykorzystując treści użytkownik zgadza się (a) zachować informację o prawach autorskich i innych prawach własności; (b) nie dokonywać żadnych modyfikacji treści; (c) nie zezwalać ani pomagać stronom trzecim na kopiowanie lub dostosowywanie kodu obiektowego związanego z serwisem lub inżynierii wstecznej, modyfikowanie lub próbowanie odkrywania kodu związanego z serwisem. Użytkownik wyraża również zgodę, że nie będzie wykorzystywał żadnej technologii lub procesu eksploracji danych, wydobywania danych, kopiowania i rozpowszechniania treści (z wyjątkiem sytuacji, w której wynika to ze standardowej wyszukiwarki lub z przeglądarki lub w przypadku wyraźnie wyrażonej zgody ze strony Media Scope Group OÜ).

Użytkownik zgadza się, że nie będzie uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z serwisu, naszych produktów i usług sposobem zautomatyzowanym (bez wyraźnie wyrażonej zgody ze strony Media Scope Group OÜ) ani próbować uzyskiwać dostępu do danych, do których nie otrzymał zgody na dostęp.

Użytkownikowi nie przyznaje się jakichkolwiek praw lub licencji na zawieranie sublicencji lub umów o redystrybucji w odniesieniu do dowolnej części treści. Użytkownikowi zabronione jest pobieranie opłat od osób i podmiotów za wyświetlanie, odtwarzanie, słuchanie lub uzyskiwanie w inny sposób dostępu do jakichkolwiek treści lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści publicznie (bezpłatnie lub za opłatą).

W przypadku zamieszczenia przez użytkownika w serwisie danych treści, otrzymuje on niewyłączne, wolne od opłat licencyjnych, wieczyste oraz nieodwołalne prawo do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, publikowania, tłumaczenia, udostępniania oraz przedstawiania zamieszczonych przez siebie treści w jakiejkolwiek formie, o ile Redakcja serwisu lub Media Scope Group OÜ nie postanowi inaczej. Użytkownik ponadto wyraża zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie oraz powielanie zamieszczonych przez siebie treści przez innych użytkowników na ich własne niekomercyjne cele.

Użytkownik uznaje prawo Redakcji serwisu i Media Scope Group OÜ do nazwy użytkownika zamieszczonej wraz z treściami w serwisie. Zamieszczając treści, użytkownik zaświadcza o posiadaniu lub kontrolowaniu wszelkich praw związanych z zamieszczonymi przez niego treściami oraz o ich zgodności z prawdą. Użytkownik zobowiązany jest do wypłacenia Media Scope Group OÜ odszkodowania za wszelkie roszczenia wynikające z treści zamieszczonych przez niego w serwisie.

Media Scope Group OÜ i Redakcja serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek treść zamieszczoną przez użytkownika lub stronę trzecią w serwisie.

Treści generowane przez użytkownika

Zabrania się publikowania w serwisie niezgodnych z prawem treści. Użytkownik zobowiązany jest do nie grożenia innym użytkownikom serwisu, nie obrażania innych użytkowników oraz niezakłócania w sposób celowy wszelkich dyskusji.

Zabrania się zamieszczania treści dyskryminujących kogokolwiek z powodu pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, koloru skóry, wyznania itd.

Użytkownik zobowiązany jest do nie naruszania prawa własności osób trzecich poprzez zamieszczanie jakichkolwiek materiałów, które naruszałyby takowe prawa.

Użytkownik wyraża zgodę na modyfikowanie, publikowanie, usuwanie oraz przedstawianie przez Redakcję i Media Scope Group OÜ wszelkich treści zamieszczonych w serwisie. Użytkownik w pełni uznaje niewyłączną, wieczystą, bezwarunkową, bezpłatną, międzynarodową licencję Redakcji serwisu i Media Scope Group OÜ do treści zamieszczonych przez niego w niniejszym serwisie.

Użytkownik wyraża zgodę na swobodne korzystanie przez Media Scope Group OÜ z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how, technik zawartych w treściach zamieszczonych przez użytkownika do dowolnych celów, w tym między innymi do marketingu produktów i/lub usług wykorzystujących treści użytkownika, tworzenia materiałów reklamujących nasze produkty i usługi.

Użytkownika zgadza się, że Redakcja serwisu i Media Scope Group OÜ nie ma obowiązku monitorowania oraz egzekwowania praw własności intelektualnej użytkownika do treści użytkownika, ale ma pełne prawo do ochrony i egzekwowania swoich praw do treści zamieszczonych przez użytkownika oraz może występować w imieniu użytkownika, na co użytkownik wyraża zgodę i nieodwołalnie mianuje Redakcję serwisu i Media Scope Group OÜ swoimi pełnomocnikami.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczone przez niego w serwisie.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z serwisu na własną odpowiedzialność oraz uznaje, że treści zamieszczone w serwisie są dostępne. Korzystanie z serwisu nie podlega jakiejkolwiek gwarancji ze strony Redakcji serwisu i Media Scope Group OÜ. Redakcja serwisu i Media Scope Group OÜ nie gwarantują, iż serwis nie zawiera błędów oraz złośliwego oprogramowania, jak również nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wymienione wcześniej czynniki.

Redakcja serwisu i Media Scope Group OÜ nie kontrolują i nie aktualizują materiałów zamieszczonych na innych serwisach, a także reklam, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie, nie ponosi również odpowiedzialności za treść oraz dostępność innych serwisów.